බස් මේනියාව

ලංකාවේ මේ වෙද්දී බස් කියන්නේ උප-සංස්කෘතියක්. ඒ බස් සංස්කෘතිය සහ “බස් පිස්සෝ” ගැන යි මේ.

Related Articles