දරුවෙකු රැකබලා ගැනීමේ වැඩි වගකීම ඇත්තේ මවට ද? පියාට ද?

කාර්යබහුල ජීවිත සමග විශේෂයෙන් පියාට තම දරුවා සමග ගත කරන්නට ලැබෙන කාලය අඩුයි. නමුත් ඒ කෙටි කාලය පවා ඵලදායීව යොදාගත හැකි නම්, එය දරුවාගේ අනාගතයට මහත් පිටිවහලක් වන බවයි පර්යේෂණ දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ.

Related Articles