ලංකාවේ ලක්ෂ 30ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් කාර් ගැන තමයි මේ වීඩියෝව.