පූසන්ට කිරි අහිතකර විය හැකියි

ඉස්සර ඉංග්‍රීසි පොත්වල “Cat drinks milk” කියලා තිබුණාට දැන් නිර්දේශ කරන්නේ වැඩිහිටි පූසන්ට කිරි දෙද්දී කල්පනාකාරී වන ලෙසට යි.

Related Articles