චීනයේ ‘සියවස් බිජු’

කුණු බිත්තර කියන්නේ අප්‍රසන්න දෙයක්. චීන ජාතිකයින් එක්තරා ආකාරයක “කුණු බිත්තර” ආශාවෙන් කන බව ඔබට විශ්වාස කළ හැකි ද?

Related Articles