චරිතයක් එක්ක- ඩිල්ෂාන් පතිරත්න සමගින්

ඩිල්ෂාන් පතිරත්න නම් ඒ වෙනස්, විස්මිත, “දඩබ්බරයා” සමග කළ කතා බහයි මේ.

Related Articles