චරිතයක් එක්ක- කෞශල්‍ය මාධව පතිරණ සමග

“ඉක්කා” චිත්‍රපටය ඔස්සේ ඔබ හමුවට ආ, කෞශල්‍ය මාධව පතිරණ යි මෙවර “චරිතයක් එක්ක” තුළින් ඔබ හා සම්මුඛ වන්නේ.

Related Articles