චරිතයක් එක්ක- මහින්ද දේශප්‍රිය සමග

“තරුණයින්ව දේශපාලනයෙන් පිටුවහල් කරපු රටක්, අපේ රට!”

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති; මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සමග සිදුකළ “චරිතයක් එක්ක” විශේෂ වැඩසටහන මෙන්න.

Related Articles