චරිතයක් එක්ක- සශික දියමන්ත සමරසිංහ (සමරේ) සමගින්

Mr. සමරේ, “රෝහණ විජේවීර” ව අනුකරණය කරයි.

Related Articles