චරිතයක් එක්ක – නාලක ගුණවර්ධන සමඟින්

රට ගිනි තිබ්බෙ, යුද්ධයක් සඳහා පසුබිම සකස් කළේ, ජාතීන් හා ආගම් විදියට කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදුවේ සහ ඒ බෙදීම් එන්න එන්න ම තීව්‍ර කළේ අපේ මහා මාධ්‍ය – නාලක ගුණවර්ධන

Related Articles