ඉතිහාසයේ විශාලම න්‍යෂ්ටික අනතුර – චර්නොබිල්

චර්නොබිල් න්‍යෂ්ටික බලාගාරය පුපුරා යාම මෙතෙක් ලෝකයේ වාර්තා වී ඇති ප්‍රබලතම න්‍යෂ්ටික අනතුර යි.

Related Articles