“ඌරු පවුල්” මුද්දරයෙන් හෙළිවෙන චීනයේ නව දරු ප්‍රතිපත්තිය

චීනය විසින් පනවා ඇති දරුවන් දෙදෙනාගේ ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීමට සැරසෙන බවට අනුමාන කෙරෙන අපූරු “ඌරු පවුල් මුද්දරය”

Related Articles