චීනා බටහිර අල්ලයි ද​?

පහුගිය කාලෙ චීන ආයෝජන ගැන ලංකාවෙ ලොකු කතාබහක් ඇති වුණා නෙ. හැබැයි චීන්නු ආයෝජනය කරන්නෙ ලංකාවෙ විතරක් නෙවේ.

Related Articles