රියෝ නගරය සුන්දර කරන ක්‍රිස්තුස් ප්‍රතිමාව

නූතන ලෝක පුදුම හතෙන් එකක් වන ක්‍රිස්තුස් ප්‍රතිමාව පිහිටන්නේ බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනෙයිරෝහි කඳු ගැටයක් මත යි.

Related Articles