සාහිත්‍ය සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය ලැබූ වින්ස්ටන් චර්චිල්

දෙවන ලෝක යුද්ධයේ දී බ්‍රිතාන්‍යට නායකත්වය දුන් වින්ස්ටන් චර්චිල් සාහිත්‍ය සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය හිමිකරගත් බව ඔබ දන්නවාද ?

Related Articles