ශ්‍රී ලංකාව බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ අවසන් අදියරට

දශක තුනක් තරම් දීර්ඝ සිවිල් යුද්ධය අවසන් වී වසර දහයකට පසුවත් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමට සිදුව ඇත. නමුත් දැන්, රජයේ සහ ජාත්‍යන්තර ආධාර ලැබෙන නිසා මේ කටයුතු ඉක්මනින් අවසන් වනු ඇති බවට ඉඟි ලැබී තිබේ.

Related Articles