යුරෝපා සංගම් සාමාජික රටවලට එන එක ම බැටරි චාජරයක් නීතිය

අතේ ගෙන යා හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග රැසකට එකම චාජරයක් භාවිත කළ යුතු නීතියක් යුරෝපා සංගමය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

Related Articles