කොරෝනා මැද ඩෙංගු!

කොරෝනා වසංගතය නිසා, වැසි කාලයන්වල නැවත නැවතත් හිස ඔසවන ඩෙංගු මරුවා පිළිබඳව අමතක ද?

Related Articles