පෝළිම්වල ජනතා වෙහෙසට පිදුණු කරුණා මහිමය

ගිනි මද්දහනේ ගෑස්, භූමිතෙල් පෝළිම්වල ජීවන අරගලයේ යෙදෙන අපේ ම ජනතාවට සිසිල් තේ කෝප්පයක රස පහස ලැබුණු කරුණාබර කතාවක් සමාජයට ආදර්ශයක් වශයෙන් අපි මෙසේ ඔබ හමුවේ තබන්නෙමු.

Related Articles