දැයෙන් සමුගත් රිදී සීනුව

සිංහල සිනමාවට මහත් මෙහෙයක් කළ ගායිකා ඇන්ජලින් ගුණතිලක පසුගිය දා අප අතරින් සමුගත්තා. මේ ඇයගේ කලා දිවිය ගැන Roar සිංහල අපේ සටහන යි.

Related Articles