අරුම පුදුම යනෝමාමි අවමංගල්‍ය චාරිත්‍රය

ඇමසන් වනයේ වෙසෙන යනෝමාමි ගෝත්‍රිකයින් අපූරු අවමංගල්‍ය චාරිත්‍රයක් අනුගමනය කරනවා. තම සඟයාව පානය කිරීම යි ඒ!

Related Articles