වෙබිනාර්: විචාර බුද්ධියෙන් මාධ්‍ය භාවිතා කරමු

මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා, “විවේචනාත්මක මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය, කුමන්ත්‍රණ න්‍යායන් අවබෝධ කර ගැනීම, සහ ව්‍යාජ ප්‍රවෘත්ති හා ප්‍රචණ්ඩකාරී අන්තවාදය වැළැක්වීම” මැයෙන් අපගේ ප්‍රධාන සංස්කාරිණී රොයෙල් රේමන්ඩ් ඉදිරිපත් කළ වැඩසටහන යි මේ.

Related Articles