ෆෙරාරි සමාගමේ නවත ම සුපිරි කාරය

ලොව ප්‍රමුඛතම මෝටර් රථ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ෆෙරාරි, පසුගිය කාලයේ දී නවීනතම ක්‍රීඩා මෝටර් රථයක් හඳුන්වා දුන්නා. මෙම වීඩියෝව එම මෝටර් රථය පිළිබඳව යි.

Related Articles