ප්‍රංශය අඩපණ කරන විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබඳ විරෝධතාව

ප්‍රංශ රජය විසින් හඳුන්වා දීමට යන නව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමවේදයට එරෙහිව එරට විශාල උද්ඝෝෂණ හටගෙන තිබෙනවා. මේ එහි පසුබිම් කතාව යි.

Related Articles