ජීවන අඹරෙන් බැසගිය ‘ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි’

ප්‍රවීණ කලාකරුවෙකු වූ ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි සිය දිවි ගමනෙන සමුගෙන තිබෙනවා. මේ ඔහු ගැන Roar සිංහල වෙතින් තැබෙන සටහන යි.

Related Articles