මහා මැතිවරණයේ දී ඡන්දෙ දාන්නෙ මෙහෙමයි

අගෝස්තු 5 වැනිදා පැවැත්වෙන මහා මැතිවරණයේ දී නිවැරදිව වගේම, සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙහෙම යි.

Related Articles