ජර්මන් ජනාධිපති පෝලන්තයෙන් සමාව ඉල්ලයි

දෙවන ලෝක යුද්ධය ඇරඹී වසර 80 ක් සැමරීම සඳහා පවත්වන ලද සැමරුම් උත්සවයේ දී ජර්මන් ජනාධිපති ෂ්ටෙයින්මෙයර්, යුද්ධය දියත් කිරීම පිළිබඳ ජර්මනිය වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලා සිටියා.

Related Articles