චීනයට වුණු චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීන මහා ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීම අවසන් වුණේ කුමන වසරේදැ යි විමසුවොත්, එය අනුමාන කිරීමට ඔබට නොහැකිවනවා සහතික යි! එය එතරම්ම මෑතක දිනයක යි සිදුවුණේ. සඳට ගිය විට චීන මහා ප්‍රාකාරය දිස්වන බවට පවතින මතය සැබෑවක් ද? මේ විඩියෝව නැරඹීමෙන් එම ගැටලුවටත් පිළිතුරු ලැබේවි.

Related Articles