ගුවන් ගමන් ප්‍රතික්ෂේප කරන දැරිය- ග්‍රේටා තුන්බර්ග්

දේශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධව ලොව ළාබාලතම ක්‍රියාකාරිනිය වන ග්‍රේටා තුන්බර්ග්, සිය ගමන් සඳහා ගුවන් යානා යොදාගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

Related Articles