ඔහු යන්න ගියා මැකිලා

ශ්‍රී ලාංකේය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ “අපේ කාලේ වීරයා”, එච්. එම්. ජයවර්ධනයන් අප අතරින් සමුගනී.

Related Articles