වාහනය රැක බලා ගැනීම මූලිකව ම ඔබගෙත් වගකීමක්!

රෝද හතර ගැන බොහෝ දෙනා නිතර කතා නොකරන දේ ඔබත් සමඟ කතා කරන්න, අප්‍රේල් මස මුල සිට සෑම සතියක ම Roar සිංහල අරන් එන හෑන්ඩ් Break! වැඩසටහනේ පළමු නොටසයි මේ.

Related Articles