වාහනයේ ටයර් ගැනත් වැඩි අවධානයක් දක්වන්න!

රෝද හතර ගැන බොහෝ දෙනා නිතර කතා නොකරන දේ ඔබත් සමඟ කතා කරන, සෑම සතියක ම Roar සිංහල අරන් එන හෑන්ඩ් Break! වැඩසටහනේ දෙවන කොටසයි මේ.

Related Articles