පොඩිත්තන්ගේ ලෝකය අඳින, ලියන සිබිල් නැන්දා

චිත්‍ර සහ කතන්දර හරහා සුවහසක් දරුවන්ගේ ආදරය දිනාගත් ආදරණීය අත්තම්මා; සිබිල් වෙත්තසිංහ මැතිනිය පසුගිය 31 වනදා සිය 92 වන උපන්දිනය සැමරුවා. මේ ඇය ගැන සැකවින්.

Related Articles