ඉරාන ඉස්ලාමීය විප්ලවය

මැදපෙරදිග දේශපාලනය උඩුයටිකුරු කළ ඉරාන ඉස්ලාමීය විප්ලවය​.

Related Articles