ලංකාවේ රෙගේ කලාවේ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාව තුල බොහෝ දෙනාගේ සිත්ගත් සංගීත ශෛලයක් ලෙස රෙගේ සංගීතය හඳුන්වන්න පුළුවන්. එත් ලංකාවේ රෙගේ කලාවේ ඉතිහාසය ගැන දන්නවා ද ?

Related Articles