ආදරවන්තයින්ගේ දිනය හා සබැඳි දුක්මුසු ඉතිහාසය

ආදරවන්තයින්ගේ දිනය හෙවත් වැලන්ටයින් දිනය සෑම වසරකම පෙබරවාරි 14 වැනිදා සැමරෙනවා. මෙහි ආරම්භය වසර සිය ගණනක් ඈතට දිවයනවා.

Related Articles