විද්‍යා ප්‍රබන්ධය යථාර්ථයක් කළ “Hover bike”

ඔබ “Star wars” රසිකයෙක් නම් එම සිනමා විශ්වයේ එන “Speeder bike” වාහන දැක ඇති.ගුවන් ගත විය හැකි යතුරු පැදි ආකාරයේ වාහනයක් තමයි “Speeder bike”.

විද්‍යා ප්‍රබන්ධවල සිර වී තිබූ ගුවන් ගත විය හැකි යතුරු පැදි ආකාරයේ සුවිශේෂී වාහනය “Hover bike” යනුවෙන් දැනටමත් යථාර්ථයක් බවට පත් ව අවසන්.

“එය පදවන විට දැනෙන්නේ ස්ටාර් වෝර්ස් චිත්‍රපටය තුළ සිටිනවා වැනි හැඟීමක්!”
“Hover bike” හි පර්යේෂණ ධාවනයක් සිදු කළ තෑඩ් zසෝට් පවසනවා.

Related Articles