මැස්සන් උඩු-යටිකුරු ව ඇවිදින්නේ කොහොමද?

ගෙමැස්සන්ට ගුරුත්වාකර්ෂණය අභිබවා උඩු යටිකුරුව වහළේ හෝ සිවිලිමේ ඇවිදින්නට හැකි හේතුව ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles