නව බදු සංශෝධන සිදු වුණේ මෙහෙමයි

දරුණු ආර්ථික අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය පසුගිය දිනක නව බදු සංශෝධන කිහිපයක් සිදු කළා. මේ වීඩියෝව ඒ ගැන යි.

Related Articles