ඊජිප්තුවට ජය හිමි වූ සූවස් ඇළ අර්බුදය

1956 වසරේ දී ඊජිප්තුව හා ප්‍රංශය අතර සූවස් ඇලේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් අර්බුදයක් ගොඩ නැගෙන අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ මැදිහත්වීම මත එය නිම වෙන්නේ ජයග්‍රහණය ඊජිප්තුවට අත්කර දෙමින්.

Related Articles