දිගු කලක් එක තැන නවතා තබන වාහනයකට පැමිණෙන හානි

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් මේ දිනවල දිගු කලක් එක තැන නවතා තබන වාහනයකට බැහැරින් පැමිණෙන හානි වලක්වා ගැනීම පිළිබඳයි මෙවර අපි හෑන්ඩ් Break සමඟින් කතා කරන්නේ.

Related Articles