කොරෝනා ගැන අසත්‍ය පුවත් හඳුනාගන්නා ආකාරය

WhatsApp හරහා එන අසත්‍ය ප්‍රචාර Share කරන්නේ නැතිව, විශ්වාසදායී මූලාශ්‍රවලින් ලද පුවත් පමණක් අනෙක් අයට යවන්න.
ජාතිය වෙනුවෙන් ඒ වගකීම ඔබ සතු යි! #COVID19LK

Related Articles