අමතර කොටස් ගැටලුවට මැද මාවතෙන් පිළිතුරක්

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වාහනවලට අමතර කොටස් සපයා ගැනීමත් ගැටලුවක් මෙන් ම අභියෝගයක් ද වෙලා. ඒ අභියෝග ජය ගත හැකි ආකාරය ගැනයි මෙවර Hand Break අවධානය යොමු කරන්නේ.

Related Articles