ඔබේ වාහනයේ හදවත වැනි බැටරිය රැක ගන්නේ මෙහෙම යි

සෑම සතියක ම Roar සිංහල අරන් එන හෑන්ඩ් Break වැඩසටහනේ මෙවර කොටසින් අප කතා කරන්නේ ඔබේ වාහනයේ හදවත වැනි බැටරිය රැක ගන්නේ කෙලෙසද යන්න ගැන යි.

Related Articles