අර්බුද අවධියේ ඔබේ වාහනයේ පරෙස්සම ගැන සැලකිලිමත් ද?

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ වාහන එක තැන නවතා තැබීමෙන් මතු වන ගැටලු මෙන් ම අභියෝග ද ඉමහත්. ඒ අභියෝග ජය ගත හැකි ආකාරය ගැනයි මෙවර Hand Break අවධානය යොමු කරන්නේ.

Related Articles