සාර්ථක වීමට තිබිය යුතු කුසලතා රැසක් ධනික පෙරේරාගේ ඇසින්

සාර්ථක වෙන්න අපි හැමෝම කැමතියි. ඉතින් එයට පිළිතුරු දෙන්න සුදුසුම කෙනෙක් වන ධම්මික පෙරේරාගේ අපි සාර්ථකත්වයේ රහස ගැන ඇහුවා. ඔහු සඳහන් කරන මේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්නට ඔබත් කැමති නම්, https://www.youlead.lk/skills/ වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න.

Related Articles