ටියුලිප් මල නෙදර්ලන්තයට පැමිණි හැටි

16 වැනි සියවසේ අග භාගයේ දී නෙදර්ලන්තයට හඳුන්වාදුන් එක්තරා මල් වර්ගයක් එරට ජනප්‍රිය වුණු ආකාරය පිළිබඳව දැනගන්න මෙම වීඩියෝව නරඹමු.

Related Articles