මානසික රෝගීන් තවත් රෝගී කළ සැත්කමක්

පිණ්ඩ විච්ඡේදනය එකළ මානසික රෝගීන් සුවපත් කිරීමට යොදාගන්නා ලද ප්‍රතිකර්මයක්. කෙසේ නමුත් ඉන් සදාකාලිකව ආබාධිත වූ ගණන සුව වූ ප්‍රමාණයට වඩා අධික යි.

Related Articles