ලෝකය ජයගත් ලාංකික කාන්තාවෝ

මාර්තු 8 වනදා අපි ලෝක කාන්තා දිනය සමරනවා. ඊට සමගාමීව, ලෝකය ජයගත් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් අතර ඉදිරියෙන් ම සිටින කිහිප දෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්න අපි සිතුවා.

Related Articles