ලංකාවට බුදු දහම ලැබුණු පොහොය දිනය

ලංකාවේ බෞද්ධ ජනතාව උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන පොසොන් පොහොයේ වැදගත්කම මෙය යි.

Related Articles